REGULAMIN PRZYSTANI

Przystań Morska – Marina Suchacz
82-340 Suchacz ul. Portowa 12

Wszystkie osoby przebywające na terenie przystani zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz poleceń wydawanych przez pracowników obsługi przystani. Wpłynięcie, wejście, przebywanie na teren przystani lub korzystanie z usług portowych jest tożsame z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 1. Na terenie przystani obowiązuje cennik usług dostępny na stronie przystani, tablicy ogłoszeń, bramie wejściowej i w bosmanacie. Jest on załącznikiem do niniejszego regulaminu.
 2. Wszelkich formalności i wnoszenia opłat należy dokonywać niezwłocznie po przybyciu do przystani. Opłaty wnosi się z góry: gotówką, kartą płatniczą lub płatnością BLIK.
 3. Na przystani obowiązuje cisza nocna od godziny 22:00 do 6:00.
 4. Ze względu na bezpieczeństwo osób przebywających na terenie przystani brama wjazdowa jest zamykana w godz. 22:00 a 6:00. Przyjazdy lub wyjazdy w/w godzinach należy indywidualnie uzgodnić z obsługą przystani.
 5. Za zdarzenia spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu przystani Zarządca nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Wejście i wyjście z przystani może odbywać się wyłącznie na silniku.
 7. Jednostki zobowiązane są do poruszania się w basenie przystani z minimalną prędkością, nie wytwarzającą fali.
 8. Miejsce postoju jednostki każdorazowo wyznacza obsługa przystani. Po zajęciu miejsca przy kei sternik jestzobowiązany do sprawdzenia prawidłowości wykonanego manewru cumowania, zabezpieczenia fałów przed hałasowaniem oraz burt jachtu odbijaczami.
 9. Załogi jednostek korzystające z postoju w basenie przystani są zobowiązane do informowania obsługi przystani o każdym wpłynięciu lub wypłynięciu jednostki przy użyciu telefonu, radiotelefonu lub bezpośrednio u obsługi przystani. Powyższe dotyczy również jednostek slipowanych i wywożonych z mariny transportem kołowym.
 10. Na prośbę pracownika obsługi przystani kapitan jednostki ma obowiązek przedstawienia dokumentów jednostki i załogi.
 11. Miejsca przydzielane jednostkom nie są stałe. Na polecenie obsługi przystani załoga zobowiązana jest do zmiany miejsca cumowania. W przypadku braku kontaktu z załogą obsługa przystani może dokonać zastępczego przecumowania jednostki we własnym zakresie.
 12. W sytuacji kiedy wymagana jest interwencja mająca na celu bezpieczne cumowanie jednostki pracownik przystani ma prawo wejść na pokład jednostki w czasie nieobecności załogi.
 13. Za szkody powstałe w jachtach, ich wyposażeniu czy mieniu załogi obsługa przystani ani Zarządca przystań nie odpowiada. Zaleca się posiadanie polis ubezpieczeniowych.
 14. W przypadku łamania zasad regulaminu przez załogi jednostek obsługa przystani może zażądać opuszczenia przystani w trybie natychmiastowym.
 15. Na pomostach mogą przebywać jedynie osoby korzystające z jednostek pływających lub mające zgodę obsługi przystani.
 16. Z pomostów nie wolno korzystać w innym celu niż ten, do jakiego są przeznaczone.
 17. Osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie przystani wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie przystani odpowiedzialni są ich prawni opiekunowie.
 18. Na terenie przystani zabrania się:
  a) korzystania z urządzeń lub wyposażenia przystani niezgodnie z ich przeznaczeniem,
  b) wchodzenia na jednostki pływające bez zgody właściciela,
  c) wchodzenia na teren przystani ze zwierzętami bez wcześniejszego poinformowania o taki zamiarze obsługi przystani i uzyskania na to zgody,
  d) przebywania na terenie przystani psów bez smyczy i kagańca oraz pozostawiania ich bez nadzoru,
  e) pozostawiania nieczystości po zwierzęciu,
  f) zaśmiecania oraz zanieczyszczania terenu przystani i wód basenu przystani,
  g) korzystania z otwartych systemów sanitarnych (zlewozmywaków, pryszniców, toalet)
  h) biwakowania, rozpalania ognisk, grillowania bez zgody obsługi przystani,
  i) parkowania samochodów poza wyznaczonymi miejscami,
  j) blokowania dróg p.poż. ciągów komunikacyjnych oraz dojazdu do slipu,
  k) kąpieli w basenie przystani,
  l) mycia samochodów i innych pojazdów,
  m) slipowania jednostek bez zgody pracowników obsługi przystani,
  n) prowadzenia działalności gospodarczej na terenie przystani bez zgody Zarządcy,
  o) wykonywania jakichkolwiek prac remontowych na zacumowanych jednostkach, bez wyrażenia na to zgody obsługi przystani (z zachowaniem szczególnej staranności pod kontem ochrony środowiska naturalnego i zapewnienia komfortu innych użytkowników).
 19. Miejsca ustawienia camperów, przyczep campingowych, namiotów lub innych pojazdów wskazuje obsługa przystani.
 20. Przed opuszczeniem przystani gość jest zobowiązany do posprzątania i pozostawienia w nienaruszonym stanie miejsca, na którym przebywał.
 21. Mycie naczyń i innych przedmiotów przez załogi jachtów bądź użytkowników pola kempingowego odbywać się może tylko i wyłącznie w wyznaczonym miejscu znajdującym się przy ogólnodostępnym sanitariacie przystani.
 22. Korzystanie z urządzeń socjalnych lub wyposażenia przystani może się odbywać jedynie w porozumieniu z pracownikami obsługi przystani.
 23. Na obszarze przystani obowiązują ogólne przepisy bezpieczeństwa nad wodą oraz ochrony przeciwpożarowej.
 24. W przypadku zaistnienia sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub mienia, każdy, kto jest świadkiem takiego zdarzenia winien bezzwłocznie powiadomić obsługę przystani oraz podjąć niezbędne działania ratunkowe. W sytuacjach wymagających udzielenia pomocy medycznej należy wezwać pogotowie ratunkowe lub inne służby ratunkowe.
 25. Obsługa przystani organizująca akcję ratowniczą i kierująca ją, ma prawo w tym celu wezwać do pomocy wszystkie osoby znajdujące się na terenie przystani, osoby te powinny stosować się do jej poleceń.
 26. Zarządcą przystani jest Firma Hermes Daniluk Grzegorz, 82-340 Suchacz ul. Portowa 12.

NUMERY ALARMOWE

Pogotowie Ratunkowe – 999
Straż Pożarna – 998
Policja – 997